Pàgines

25 d’abr. 2010

gestió de carpetes compartides amb ubuntu 9.04 jaunty i 9.10 karmic (shares-admin)

er gestionar carptes compartides amb ubuntu ens caldrà, primer de tot, instal·lar els paquets necessaris de samba i de file sistem que són: samba i smbfs

1- obrim el terminal per instal·lar els paquets 'smbfs','samba' i 'winbind':
             sudo apt-get install smbfs samba winbind
2- reiniciem ordinador
Ja tenim instal·lat el programari necessari per tal de poder compartir carpetes.  Ara només ens quedea afegir els permisos necessaris per tal de poder compartir.
1- Dins de "sistema >> administració >> usuaris i grups" afegim el permís d'administrar carpetes a la xarxa local en el perfil del nostre usuari
2- Ara cal que afegim l'usuari i la contrasenya a samba que ens permetrar mapejar unitats de xarxa local. Per fer-ho pitgem ALT+F2 i escrivim 'gksudo shares-admin'
3- Dins de les propietats generals cal escollim un nom de grup de treball. El nom que vulguem.

4- Ara només ens queda seleccionar l'usuari nostre

5- Assignem una contrasenya pel nostre usuari. Aquesta no té perquè ser la mateixa d'inici de sessió, és la contrasenya que farà servir l'usuari 'usuari' per tal de connectar remotament una carpeta compartida.


forçar la resolució de pantalla ubuntu

editant fitxer /etc/X11/xorg.conf:

Section "Device"
    Identifier    "Configured Video Device"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier    "Configured Monitor"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Samsung SyncMaster"
    HorizSync       30.0 - 61.0
    VertRefresh     56.0 - 75.0
    Option         "DPMS"

EndSection

Section "Screen"
    Identifier    "Default Screen"
    Monitor        "Configured Monitor"
    Device        "Configured Video Device"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
        Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection

EndSection

23 d’abr. 2010

Instal·lar Adobe Flash 64 bits en Ubuntu 9.10 Karmic 64 bits

1- descarreguem Adoble Flash 64 bits de: http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_64bit.html
2- descomprimim
3- tanquem totes les finestres de navegador
4- Pressionem ALT+F2 i escrivim: gksudo nautilus /usr/lib/flashplugin-installer
5- Se'ns obrirà una finestra de gestor de fitxers
6- Copiem l'arxiu que hem descomprit dins la finestra que se'ns ha obert, cal sobreescriure !!

Per instal·lar el plugin a firefox fem un procediment similar:
-Passos del 1 al 3 idèntics a l'anterior i després:
4- Pressionem ALT+F2 i escrivim: gksudo nautilus /usr/lib/mozilla/plugins
5- Se'ns obrirà una finestra de gestor de fitxers
6- Copiem l'arxiu que hem descomprit dins la finestra que se'ns ha obert, cal sobreescriure !!

Instal·lació Adobe Reader en ubuntu 64 bits

opció1: La versió oficial d'Adobe Reader per linux és de 32 bits. Per instal·lar-la en un sistema de 64 bits ubuntu cal forçar que ignori l'arquitectura, tal i com mostra la següent comanda:

sudo dpkg -i --force-architecture AdbeRdr9.3.2-1_i386linux_enu.deb 

La pàgina de descàrrega oficial de l'Adobe Reader és:
http://get.adobe.com/reader/otherversions/ 

 opció2: descarregar la versió compilada per l'arquitectura adequada des de http://linuxappfinder.com/package/acroread

22 d’abr. 2010

Llista de paquests instal·lats per instal·lació nova

Expliquem com extreure el llistat de TOTS paquets instal·lats i reinstal·lar-los en una instal·lació nova. Per exemple, instal·lació de 0 o upgrade de versió.

Notes:
1- si els paquets no són a llista de repositoris oficials, òbviament, no es podran instal·lar fins que no s'afegeixi el repositori manualment.
2- si és upgrade de versió podria ser que alguns paquets no es poguessin instal·lar per incompatibilitats.

Aquesta comanda genera el fitxer 'llista_paquets' que conté la llista sencera:
sudo dpkg --get-selections | grep '[[:space:]]install$' | \awk '{print $1}' > llista_paquets

la següent comanda instal·larà (si és possible) tots els paquests del fitxer llistat 'llista_paquets':
cat llista_paquets | xargs sudo apt-get install -y

La solució al problema que no es puguin instal·lar alguns paquets és tan simple com esborrar-los de la llista de paquests generada. Caldria editar-la amb el gedit i anar esborrant la línia on aparegui cada paquet conflictiu.

17 d’abr. 2010

Crear paperera per NTFS o FAT32 Ubuntu 9.10, 10.04 i 18.04


Quan muntem particions NTFS o FAT32 en ubuntu, a vegades, quan esborrem els fitxers de l'esmentada partició no es pot enviar a la paperera.


El problema rau en el fet que no som els propietaris del punt de muntatge. Per solucionar-ho cal seguir els següents passos:
1- crear la carpeta '.Trash-1000' a l'arrel del punt de muntatge:

        /media/PARTICIÓ/.Trash-1000

2- editar el fitxer /etc/fstab i afegir a la línea corresponent a la partició (punt de muntatge) que ens insteressa les opcions uid i gid del nostre identificador d'usuari. Per saber el nostre identificador d'usuari executem des de terminal:
        $ id USUARI
i la resposta de serà de l'estil:
        uid=1000(USUARI) gid=1000(USUARI)

un parell d'exemples serien: 
        - UUID=B78F-C6CF /media/PARTICIÓ vfat defaults,utf8,umask=0,uid=1000,gid=1000 0 0
        - /dev/sdb1 /media/PARTICIÓ ntfs-3g defaults,locale=ca_ES.UTF-8,uid=1000,gid=1000 0 0


3- guardem el fitxer /etc/fstab i reinciem.


Per millorar la seguretat seria interssant usar umask de la següent manera:
UUID=UUID=B78F-C6CF   /media/dades    ntfs-3g defaults,locale=ca_ES.UTF-8,users,uid=1000,gid=1000,umask=017   0       0

9 d’abr. 2010

Instal·lació Clauer Linux IdCat en Ubuntu 9.10 i 10.04

Per ubuntu Natty 11.04 visiteu http://xiquetam.blogspot.com/2011/09/installacio-clauer-idcat-en-ubuntu-1104.html

La info d'aquest article fa referència a les versions del clauer 3.0.3 i 3.0.4. Per més info consulteu: http://clauer.nisu.org/linux
Us llisto els passos que m'han calgut seguir per tal d'aconseguir instal·lar el clauer linux idcat a ubuntu 9.10 Karmic Koala. Els mateixo passos m'han funcionat per la 10.04 Lucid Lynx.

La instal·lació de la versió 3.0.4 proposada per IdCat NO m'ha funcionat amb Ubuntu 9.10 Karmic Koala.

Anant a la web següent http://clauer.nisu.org/linux i seguint els passos detallats m'ha funcionat a tot a la primera (més avall).

El manual d'instal·lació d'idcat sí que serveix però no el programari subministrat.

Els següents paquests han estat necessaris per tal que funcioni tot plegat.

sudo apt-get install libssl-dev libssl-dev libssl0.9.8-dbg libssl0.9.8 g++
Un instal·lats els paquets anteriors ja pode passar a la instal·lació del programari del claur.
En un terminal execuem el següent (info extreta del manual d'idcat i de la web de nisu):
IMPORTANT: si el sistema és de 64 bits cal afegir el paràmetre --enable-64 a ./configure
1- $ wget "http://dwnl.nisu.org/dwnl/ClauerLinux-3.0.3.tar.gz/si" -O ClauerLinux-3.0.3.tar.gz
2- $ tar zxf ClauerLinux-3.0.3.tar.gz
3- $ cd ClauerLinux*
4- $ ./configure (o bé ./configure --enable-64)
5- $ sudo make
6- $ sudo make install
7- $ /etc/init.d/clos start
8- $ exit
Per instal·lar-ho al Firefox:
firefox-install-pkcs11.sh
Aquesta darrera comanda NO m'ha funcioant, el que he fet ha estat afegir manualment el dispositiu de seguretat des del firefox de la següent manera:


Per comprovar que tot ha anat correctament podem anar a la pàgina del CatCert que ens permet generar una prova de signatura electrònica: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_4_prova_signatura.jsp


8 d’abr. 2010

configuració 2 monitors amb Nvidia

Per configurar Nvidia amb monitor dual (dos monitors) generalment dona el següent error. 

 failed to parse X config file

Per solucionar-ho he executat configuració d'nvidia des de la línia de comandes com a root.

sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.backup
sudo nvidia-xconfig
gksudo nvidia-settings

5 d’abr. 2010

OpenShot no arrenca en Ubuntu 9.10 Karmic

De cop i volta em deixar d'arrencar el Openshot 1.1.2 sense saber perquè. Després de googlejar un temps he descobert que existeix conflicte entre MLT de Kdelinve i el d'OpenShot (en aquest cas v.1.1.2). Aquest fa que que després d'instalar el Kdenlive o actualitzar-lo deixa d'arrencar l'OpenShot tot i que ambdós programes estiguin totalment ben instal·lats.


Si s'executa des del terminal 'openshot' apareix el següent error:
usuari@ordinador:~$ openshot
--------------------------------
   OpenShot (version 1.1.2)
--------------------------------
*** ERROR: MLT Python bindings failed to import ***
*** ERROR: MLT Python bindings failed to import ***
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/threading.py", line 525, in __bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/openshot/classes/thumbnail.py", line 170, in run
    mlt.Factory().init()
NameError: global name 'mlt' is not defined

-------------------------------------------------------
Error:  OpenShot has not been installed in the Python path.
(Both the site-packages and /usr/share/openshot folders were checked)

Use the following command to install OpenShot:
  $ sudo python setup.py install


La solució consisteix en executar la següent línia en el terminal:

sudo ln -s $(ls -C /usr/lib/libmlt++.so.* | cut -f 1 -d' ') /usr/lib/libmlt++.so.2


La segona opció (jo no la he provat), consisteix en desinstalar completament kdenlive i openshot i, després, instalar l'openshot.


Esperem que amb la nova versió Lucid Lynx en la que OpenShot estarà en els repositoris estàndards, ja no succeeixi això.

En algunes fonts citen que el problema és amb el Python però qualsevol de les solucions que vaig trobar relacionades amb Python no em van arreglar el problema. 
 
La solució ha estat extreta de la font següent:
http://sliceoflinux.com/2010/03/11/openshot-1-1-no-se-ejecuta-en-ubuntu-9-10-karmic-koala-resuelto/